Osebna izkaznica/lokacija
Organiziranost zavoda
Tajništvo in skupne službe
Predstavitev zavoda
Obvestila/javni razpisi
Najem telovadnice in učilnic
Projekti
MUNERA 3
Kakovost
Dokumenti
Kontakt
Center INFOkab/Logo ŠC PET
Projekti


Untitled-1_1.jpg

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016

Z mesecem aprilom 2016 se je Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana uspešno vključil v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016«. Projekt je bil razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter delno sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada Evropske unije.

Cilj projekta
Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela. Z javnim razpisom se mladim, starim do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti do kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V projekt se lahko vključijo vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi, šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Povzetek opravljenega dela
Zaposleni  je bil v okviru projekta neposredno vključen v redno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema hospitacije drugih učiteljev, samostojna izvedba pouka, nadomeščanja, spremstvo in sodelovanja na ekskurzijah, vodenju projektov ter individualno delo z dijaki. Seznanil se je z zakonodajo, internimi akti in drugim strokovnim gradivom (letni delovni načrt)

V času trajanja usposabljanja je učitelj začetnik uspešno izpolnil vse cilje in pričakovanja, ter pridobil naslednja znanja in izkušnje:

•    Seznanil se je z načrtovanjem, organizacijo, delovanjem izobraževalne ustanove ter izvedbo izobraževalnega programa v okviru Srednje tehniške in strokovne šole (STSŠ) v programu Ekonomski tehnik, za katerega se učitelj začetnik usposablja.

•    Skozi celotno obdobje trajanja usposabljanja se je vključeval v učni proces z rednim hospitiranjem učiteljev programa Ekonomski tehnik pod vodstvom mentorice gospe Mojce Gorjan in ravnatelja STSŠ gospoda Srečka Lanjščka.

•    Učitelj začetnik je pridobil izkušnje v vzgojno-izobraževalnem delu. V času trajanja projekta se je seznanjal z ustreznimi metodami in oblikami vzgojno izobraževalnega dela, sodeloval je pri izdelavi podrobnega učnega načrta, izdelal priprave na učne ure in njeno izvedbo, načrtoval izvajanje medpredmetnih povezav, pripravljal naloge za preizkus znanja, ter uporabljal učne pripomočke pri svojem delu. Sodeloval je tudi pri ostalih aktivnostih, ki jih vključujejo učiteljski poklic, na pedagoških konferencah, roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

•    Redno se je udeleževal in se vključeval v delo strokovnih zborov, udeleževal se je srečanj in bil vključen v izobraževanja po navodilih mentorja in vodstva šole.

•    Učitelj začetnik se je uspešno vključeval v šolske projekte, pripravljal dokumentacijo za prijavo na projekte ter bil uspešno vključen kot koordinator projekta:

-    Start-up podjetniški vikend na ŠCPET - SPIRIT Slovenija, rezultati in izdelki
     so objavljeni na spletni strani šolskega centra

-    Sodeloval je pri programu MEPI - http://mepi.si/;

-    Pomagal pri projektu Moje podjetje - http://jaslovenija.si/;

-    Predstavljal šolo zunanjim obiskovalcem in sodeloval pri promociji šole;

-    Mentoriral dijakom na področju seminarskih nalog pri poklicni maturi.

•    Pridobival je izkušnje pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov v interakciji do svojih sodelavcev, dijakov in staršev udeležencev izobraževalnega programa.

•    Učitelj začetnik v šolskem letu 2016/17 redno poučuje na ŠC PET naslednje strokovne module v izobraževalnem programu Ekonomski tehnik: Ekonomika poslovanja, Poslovanje podjetij, Poslovni projekti in Komercialno poslovanje.

•    Učitelj začetnik je v študijskem letu 2016/17 redno vpisan in tekoče opravlja obveznosti v izobraževalnem programu Pedagoške-andragoške izobrazbe, ki se izvaja na Filozofski fakulteti v Ljubljani v trajanju 1 študijskega leta ter bo opravljal po zaključku izobraževanja še strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja.

•    Dodatno se je učitelj začetnik v času trajanja usposabljanja dodatno izobraževal po navodilih vodstva (Tečaj mentorja za MEPI program, Strokovni poštni izpit).

Zaključek
Pri izvedbi projekta je bila upoštevana vsebina razpisa in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in predmetno oziroma strokovno področje, za katero se pripravnik usposablja, t.j. poučevanje strokovnih modulov v programu ekonomski tehnik ter drugo vzgojno-izobraževalno delo v Srednji tehniški in strokovni šoli v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

Poročilo  PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016 (.pdf,454 KB)