Missing tag: meni_levi_scpet

Komisija za kakovost

Svet zavoda ŠC PET je na seji, dne 16. 11. 2016, na predlog direktorice imenoval novo Komisijo za kakovost v Enoti za izobraževanje odraslih v sestavi:

strokovni delavci
Gregor Rakef (predsednik)
Rajko Bošnjak
Srdjan Vuković
Karmen Stele 

zunanji člani
Helena Dolinšek - Zavod RS za zaposlovanje
Barbara Kunčič - CPI

udeleženca Enote za izobraževanje odraslih
Andraž Simončič (TEK) 
Amanda Ferlič (EKO) 


Naloge komisije za kakovost:

- ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,
- razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
- načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
- skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,
- sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni
ravni ter usposobljenimi institucijami,
- sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih
izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in
delodajalci na državni in mednarodni ravni,
- spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,
- spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
- pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in
- opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Poročilo komisije za kakovost 2015/2016

Poročilo komisije za kakovost 2014/2015