SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Program TK1. Naziv pridobljene izobrazbe: INŽENIR / INŽENIRKA TELEKOMUNIKACIJ
   Okrajšava
: inž. ekt.
Predmetne sestavine študija omogočajo slušateljem pridobitev:
a.)  generičnih kompetenc


učinkovito komuniciranje in uporabljanje strokovne terminologije tako v domačem, kot tudi v tujem jeziku,

poznavanje osnov poslovnega bontona,

uporaba IKT tehnologij in primernih programskih orodij,

pridobivanje informacij iz tehnične dokumentacije,

poznavanje predpisov s področja projektnega dela in zagotavljanja kakovosti,   

spremljanje novitet s poklicnega področja, 

sistematično uvajanje sprememb za doseganje novih ciljev,

branje in analiziranje računovodskih izkazov in drugih poročil,

proučevanje poslovnih izidov,

oblikovanje in sprejemanje poslovnih odločitev,

varovanje dobrin podjetja pred nepooblaščenimi osebami,

izvajanje ustreznih ukrepov v primeru nesreč v delovnem okolju,

odgovorno načrtovanje in spremljanje ukrepov za delo tako na področju varstva pri delu, požarne varnosti, kot tudi na področju varstva okolja.b.)  poklicno-specifičnih kompetenc


poznavanje storitev na področju elektronskih komunikacij,

svetovanje strankam pri izbiri primerne elektronske komunikacijske storitve,

izbor in načrtovanje primerne komunikacijske storitve v danih okoliščinah,

snovanje in konstruiranje telekomunikacijskih omrežij,

načrtovanje, projektiranje in dokumentiranje telekomunikacijskih omrežij in storitev,

gradnja in montaža telekomunikacijske infrastrukture,

vodenje, organiziranje in nadzor izvajanja projektov,

administriranje telekomunikacijskih sistemov,

upravljanje in vzdrževanje elektronskih komunikacijskih sistemov in naprav,

diagnosticiranje in odpravljanje napak na elektronskih komunikacijskih sistemih in napravah,

načrtovanje in uvajanje postopkov zagotavljanja kakovosti in varnosti TK sistemov in omrežij,

vodenje evidenc, pripravljanje poročil ter arhiviranje listin in dokumentacije,

trženje telekomunikacijskih storitev in naprav.
2. Predmetnik


1. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE

Obvezno
/izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 - POSLOVNA KOMUNIKACIJA

obvezno

228


Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) - katalog


84

6

Komuniciranje v tujem jeziku (KTJ) - katalog 


84

6

Informacijske in komunik. tehnologije (IKT) - katalog


60

4

Praktično izobraževanje


(90)

3

M 2 – STANDARDI IN PREDPISI

obvezno

106


Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VDO) - katalog


46

4

Projektiranje in dokumentiranje (PDO) - katalog


60

5

Praktično izobraževanje


(120)

4

M 3 – OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ

obvezno

266


Gradniki telekomunikacij (GTK) - katalog


92

8

Telekomunikacijska omrežja I (TKO I) - katalog


82

6

Prenosni in komutacijski sistemi (PKS) - katalog


92

8

Praktično izobraževanje


(190)

6

Praktično izobraževanje (PRI-1) - katalog

obvezno

400


M (1-3) - SKUPAJ


1000

60

2. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE

M 4 – ELEKTRONSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI IN STORITVE

obvezno

264


Telekomunikacijska omrežja II (TKO II) - katalog


84

6

Mobilne in satelitske telekomunikacije (MST)- katalog


96

7

Elektronske komunikacijske storitve (EKS) - katalog


84

6

Praktično izobraževanje


(120)

4

M 5 – EKONOMIKA POSLOVANJA

obvezno

84


Ekonomika podjetja (EKP) - katalog


84

6

Praktično izobraževanje


(70)

2

M 6 – MULTIMEDIJSKI SISTEMI
Multimedijske tehnologije (MMT) - katalog
Audio/video sistemi (AVS) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno 
izbirno (1)

176
96
80
(210)

 7
 5
7

M 7 – ELEKTR. KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE
Širokopasovna omrežja (ŠIO) - katalog
Terminalne naprave (TNA) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno 
izbirno (2)

176

96
80
(210)


 7
 5
7

M 8 – TRŽENJE IN PRODAJA
Trženje storitev (TRS) - katalog
Prodaja (PRO) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno
izbirno (3)

176
80
96
(210)

 5
 7
7

Prosto izbirni predmet

izbirno

(76)

5

Praktično izobraževanje (PRI–2)
MULTIMEDIJSKI SISTEMI - katalog
ELEKTRONSKA KOM. OMREŽJA IN NAPRAVE - katalog
TRŽENJE IN PRODAJA - katalog

obvezno

400


Diplomsko delo 

 obvezno

/

5

SKUPAJ

/

1000

60


V drugem letniku študent izbere enega izmed modulov:
MULTIMEDIJSKI SISTEMI: M 6
(v obsegu 19 KT)
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN NAPRAVE: M 7
(v obsegu 19KT)
TRŽENJE IN PRODAJA: M 8
(v obsegu 19 KT)
3. Vpisni pogoji:
Vpiše se lahko, kdor je končal:
s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

4. Omejitev vpisa:
Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra pristojnega za izobraževanje, sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se razvrstijo po številu doseženih točk.
Za kandidate s končano gimnazijo ali drugim končanim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj se štejejo:
ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in
ocene splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku, oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole.
Podrobnosti glede vpisa, omejitve vpisa in meril za izbiro so opisane v RAZPISU za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki izide vsako leto v mesecu januarju.

5. Napredovanje:
REDNI ŠTUDIJ
Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, opravil praktično izobraževanje in opravil izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.
IZREDNI  ŠTUDIJ
Napredovanje v izrednem študiju ni omejeno (tečajna oblika študija). 

6.Ponavljanje letnika:
REDNI  ŠTUDIJ
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20KT.
IZREDNI  ŠTUDIJ
Ni ponavljanja. 

7. Trajanje izobraževanja:
REDNI  ŠTUDIJ - 2. leti.
IZREDNI  ŠTUDIJ - do 3. leta. 

PRIPOROČILO ŠOLE:
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali katerikoli srednješolski program elektrotehnike, gimnazije oziroma tehnične gimnazije ali program strojništva.

Praktično izobraževanje:
študentov, ki niso v delovnem razmerju:
Študent mora skleniti pogodbo o praktičnem izobraževanju s podjetjem, ki si ga poišče sam, oziroma mu pri tem pomaga šola.

študentov, ki so v delovnem razmerju:
Študent, ki ima stalno zaposlitev in opravlja dela in naloge, ki so povezane s stroko za katero se izobražuje, in lahko z IZJAVO delovne organizacije to tudi dokaže, je oproščen praktičnega izobraževanja. Praktična znanja dokaže z izdelki, seminarskimi ali projektnimi nalogami, z zagovorom pri predmetih, kot to predpisuje študijski program.

Študent ki ima stalno zaposlitev in ne opravlja del in nalog, neposredno povezanih z izobraževalnim programom, mora dodatno opraviti še dve seminarski nalogi iz stroke (pri predmetih, ki si jih izbere sam) za 1. in 2. letnik posebej.