SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Program EKO1. Naziv pridobljene izobrazbe: EKONOMIST / EKONOMISTKA
   Okrajšava
: ekon.

Predmetne sestavine študija omogočajo slušateljem pridobitev:
a.)  generičnih kompetenc


moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,

sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,

znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini,

samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju,

odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje, odgovornosti za samostojno učenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti, ter za vseživljenjsko učenje,     

učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami, 

sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji.


b.)  poklicno-specifičnih kompetenc


sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju,

sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,

znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju,

sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, razvojne strategije podjetij,

razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih ved,

sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja,

sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko- komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično- statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta,

znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in elementov trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,

sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, poslovanje z nepremičninami, ipd.


2. Predmetnik


1. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE

Obvezno
/izbirno/

Kontaktnih ur

Kreditnih točk (KT)

M 1 - KOMUNICIRANJE

obvezno

156


Poslovni tuji jezik (PTJ) - katalog


78

6

Poslovno komuniciranje (POK) - katalog


78

6

Praktično izobraževanje


(110)

4

M 2 – ANALIZA

obvezno

156


Informatika (INF) - katalog


72

5

Poslovna matematika s statistiko (PMS) - katalog


84

6

Praktično izobraževanje


(80)

3

M 3 – POSLOVANJE

obvezno

210


Organizacija in menedžment (OMP) - katalog


72

6

Ekonomija (EKN) - katalog


60

5

Osnove poslovnih financ (OPF) - katalog


78

6

Praktično izobraževanje


(150)

5

M 4 – TRŽENJE

obvezno

78


Trženje (TRŽ) - katalog 


78

6

Praktično izobraževanje


(60)

2

Praktično izobraževanje (PRI- 1) - katalog

obvezno

400


M (1-4) - SKUPAJ


1000

60

2. letnik
MODULI/PREDMETI/SESTAVINE
M 5 - PRAVO

obvezno

84


Poslovno pravo (PPR) - katalog


84

6

Praktično izobraževanje


(60)

2

M 6 – FINANČNI TRGI IN POSLOVANJE Z DENARJEM
Finančni trgi (FTR) - katalog
Bančništvo (BNČ) - katalog
Denarno poslovanje (DPO) - katalog
Praktično izobraževanje
obvezno izbirno (1) 186
72
54
60
(100)
5
4
4
3

M 7 – LOGISTIKA POŠTNEGA POSLOVANJA
(modula ne izvajamo več)
/

M 8 – POŠTNI PROMET
(modula ne izvajamo več) 


 / 
/

M 9 – BANČNIŠTVO
Uvod v finančne trge in institucije (UFT) - katalog
Temelji bančnega poslovanja (TBP) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno izbirno (2)

186
102
84
(180)

7
6
6

M 10 – ZAVAROVALNIŠTVO
Osnove zavarovalništva (OZV) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno izbirno (3)

78
78
(60)

6
2

M 11 – ZAVAROVALNE PODLAGE 1
Premoženjska zavarovanja (PZV) - katalog
Osebna zavarovanja (OSZ) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno izbirno (4)

120
60
60
(120)

4
4
4

M 12 – ZAVAROVALNE PODLAGE 2
Zavarovalna ekonomika (ZEK) - katalog
Osnove aktuarske matematike (OAM) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno izbirno (5)

174
102
72
(100)

7
5
3

M 13 – KAKOVOST
Ugotavljanje in zagotavlj. kakovosti (UZK) - katalog
Praktično izobraževanje

obvezno izbirno (6)

72
72
(60)

5
2

M 14 – TRANSPORTNA LOGISTIKA
Transportni menedžment (TME) - katalog
Tarifni sistemi (TAS) - katalog
Varnost v log. procesih (VLP) - katalog
Praktično izobraževanje
obvezno izbirno (7) 186
72
54
60
(100)
5
4
4
3
M 15 – POSLOVNA LOGISTIKA
Poslovna logistika (POL) - katalog
Praktično izobraževanje
obvezno izbirno (8) 72
72
(90)
5
3
M 16 – LOGISTIČNI MENEDŽMENT
Oskrbovalne verige (OVE) - katalog
Projektiranje in dokumentiranje (PDO) - katalog
Upravljanje zalog (UZA) - katalog
Praktično izobraževanje
obvezno izbirno (9) 186
60
54
72
(150)

4
4
5
5

Prosto izbirni predmet

izbirno

(72)

5

Praktično izobraževanje (PRI – 2)
POSLOVNA LOGISTIKA - katalog
ZAVAROVALNIŠTVO - katalog
BANČNIŠTVO - katalog

obvezno

400

/

Diplomsko delo 

obvezno

/

5

SKUPAJ

/

1000

60


V drugem letniku študent izbere eno izmed študijskih smeri:
POSLOVNA LOGISTIKA:
M5, M14, M15 in M16 (obvezno izbirno - 42KT)
ZAVAROVALNIŠTVO:
M5, M10, M11, M12 in M13 (obvezno izbirno - 42KT)
BANČNIŠTVO:
M5, M6, M9 in M13 (obvezno izbirno - 42 KT)
POŠTNI PROMET - te smeri zaradi nezadostnega zanimanja študentov ne izvajamo več.


3. Vpisni pogoji:
Vpiše se lahko, kdor je končal:
s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oziroma diplomo pred letom 2002),  gimnazijo, ali katerikoli program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
 z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

4. Omejitev vpisa:
Če se v program prijavi več kandidatov kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra pristojnega za izobraževanje, sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se razvrstijo po številu doseženih točk.
Za kandidate s končano gimnazijo ali drugim končanim programom za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj se štejejo:
  ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in
ocene splošnega uspeha v tretjem in četrtem letniku, oziroma zadnjih dveh letnikov srednje šole.
Podrobnosti glede vpisa, omejitve vpisa in meril za izbiro so opisane v RAZPISU za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki izide vsako leto v mesecu januarju.

5. Napredovanje:
REDNI  ŠTUDIJ
Študent napreduje v 2. letnik, če je v celoti in uspešno opravil obveznosti vseh vaj, opravil praktično izobraževanje in opravil izpite v skupnem obsegu najmanj 45 KT.
IZREDNI  ŠTUDIJ
Napredovanje v izrednem študiju ni omejeno (tečajna oblika študija). 

6.Ponavljanje letnika:
REDNI  ŠTUDIJ
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi praktično izobraževanje in študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20KT.
IZREDNI  ŠTUDIJ
Ni ponavljanja (tečajna oblika). 

7. Trajanje izobraževanja:
REDNI  ŠTUDIJ - 2. leti.
IZREDNI  ŠTUDIJ - do 3. leta. 

PRIPOROČILO ŠOLE:
Vpis priporočamo maturantom, ki so končali srednješolski program iz ekonomije, gimnazijo  oziroma ustrezno drugo smer.

Praktično izobraževanje:
študentov, ki niso v delovnem razmerju:
Študent mora skleniti pogodbo o praktičnem izobraževanju s podjetjem, ki si ga poišče sam, oziroma mu pri tem pomaga šola.

študentov, ki so v delovnem razmerju:
Študent, ki ima stalno zaposlitev in opravlja dela in naloge, ki so povezane s stroko za katero se izobražuje, in lahko z IZJAVO delovne organizacije to tudi dokaže, je oproščen praktičnega izobraževanja. Praktična znanja dokaže z izdelki, seminarskimi ali projektnimi nalogami, z zagovorom pri predmetih, kot to predpisuje študijski program.

Študent, ki ima stalno zaposlitev in ne opravlja del in nalog, neposredno povezanih z izobraževalnim programom, mora dodatno opraviti še dve seminarski nalogi iz stroke (pri predmetih ki si jih izbere sam) za 1. in 2. letnik posebej.