SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA TELEKOMUNIKACIJ
(ki niso v delovnem razmerju)

1. UVOD – NAVODILA MENTORJEM IN ŠTUDENTOM
Glavna naloga kadrovske politike vsakega podjetja je pridobivanje, razvijanje in pripravljanje kadrov za potrebe uresničevanja osnovnih ciljev DO. Zato naj bo praktično izobraževanje usmerjeno, načrtno delo, s ciljem vpeljevanja in usposabljanja  študentov za delo.
Študenti morajo v skladu s študijskim programom opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Opravljajo ga lahko v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih, lokalnih skupnostih in drugje, kjer se ukvarjajo z:  
     - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in naprav, 
     - načrtovanjem, uporabo in vzdrževanjem multimedijskih sistemov, ali 
     - trženjem in prodajo elektronskih komunikacij, storitev in naprav.

Študent mora celotno praktično izobraževanje opraviti v DO, ki ima ustrezno razvito strokovno področje njegove smeri študija. S praktičnim izobraževanjem naj bi študent spoznal in se naučil znanj, veščin in izkušenj, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicu omogočale kvalitetno in učinkovito delo v stroki. Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. 
Pri praktičnem izobraževanju študentov sodelujejo mentorji iz delovnega okolja, (skrbijo za koordinacijo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja študenta) in predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli, ki načrtuje, koordinira, usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

POGODBA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Na podlagi izpolnjene IZJAVE delovne organizacije (obrazec VSŠ-P-12) šola pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju v treh izvodih. Podpisniki pogodbe so študent, odgovorna oseba v podjetju in organizator praktičnega izobraževanja v šoli. Vsak od podpisnikov dobi en izvod pogodbe.

2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA in MENTORJA
Obveznosti in naloge študenta:

  • izdela seminarsko ali projektno nalogo z zagovorom,
  • izpolni vprašalnik - Poročilo študenta (obr. VSŠ-P-13-1) in ga skupaj z izvodom pisne naloge in Poročilom mentorja dostavi organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli. 

Obveznosti in naloge mentorja

  • spremlja in usmerja študenta med praktičnim izobraževanjem,
  • skrbi za strokovni razvoj študenta in mu nudi vso potrebno pomoč,
  • oceni seminarsko/projektno nalogo študenta na praktičnem izobraževanju in izpolni 
    vprašalnik – Poročilo mentorja (obr. VSŠ-P-14-1) in vse skupaj posreduje študentu.

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. 
PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani teksta Več…


3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE
Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju. Skupno oceno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja na šoli. 

Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabele).

Skupno število kreditnih točk: 1. letnik (13 KT), 2. letnik (13 KT)

Letnik

Obvezne seminarske naloge

Izbirna semin./projektna naloga

M1

M2

M3

M4

M5

M6*

M7*

M8*

1

PRI

3KT

1

VDO in PDO

4KT

1

GTK ali 
TKO I ali PKS

6KT

2

EKS in EKP

4KT

2KT

2

PRI

MMT ali AVS

7KT

2

PRI

ŠIO ali TNA

7KT

2

PRI

TRS ali PRO

7KT

4. CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Usmerjevalni in operativni cilji praktičnega izobraževanja za 1. in 2. letnik, so zapisani v katalogih znanj.

Letnik

Kratica

Število ur

Katalog znanja

1.

PRI 1

400

splošni

2.

PRI 2

400

so razčlenjeni po izbirnih modulih