SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA EKONOMIJE
(ki niso v delovnem razmerju) 

1. UVOD – NAVODILA MENTORJEM IN ŠTUDENTOM
Glavna naloga kadrovske politike vsakega podjetja je pridobivanje, razvijanje in pripravljanje kadrov za potrebe uresničevanja osnovnih ciljev DO. Zato naj bo praktično izobraževanje usmerjeno, načrtno delo, s ciljem vpeljevanja in usposabljanja  študentov za delo.
Študenti morajo v skladu s študijskim programom opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku. Opravljajo ga lahko v  gospodarskih družbah, zavodih, državni upravi, v lokalnih skupnostih in podobno, še posebej pa s področja  
      - poslovne logistike, 
      - bančnega poslovanja ali 
      - zavarovalništva.  

Študent mora celotno praktično izobraževanje opraviti v DO, ki ima ustrezno razvito strokovno področje njegove smeri študija. S praktičnim izobraževanjem naj bi študent spoznal in se naučil znanj, veščin in izkušenj, ki mu bodo v njegovem bodočem poklicu omogočale kvalitetno in učinkovito delo v stroki. Praktično izobraževanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. 
Pri praktičnem izobraževanju študentov sodelujejo mentorji iz delovnega okolja, (skrbijo za koordinacijo in vsebinski potek praktičnega izobraževanja študenta) in predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja na višji strokovni šoli, ki načrtuje, koordinira, usklajuje, nadzira in ocenjuje praktično izobraževanje posameznega študenta.

POGODBA ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Na podlagi izpolnjene IZJAVE delovne organizacije (obrazec VSŠ-P-12) šola pripravi pogodbo o praktičnem izobraževanju v treh izvodih. Podpisniki pogodbe so študent, odgovorna oseba v podjetju in organizator praktičnega izobraževanja v šoli. Vsak od podpisnikov dobi en izvod pogodbe.

2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA in MENTORJA
Obveznosti in naloge študenta:

  • izdela seminarsko ali projektno nalogo z zagovorom,
  • izpolni vprašalnik - Poročilo študenta (obr. VSŠ-P-13-1) in ga skupaj z izvodom pisne naloge in Poročilom mentorja dostavi organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli. 

Obveznosti in naloge mentorja

  • spremlja in usmerja študenta med praktičnim izobraževanjem,
  • skrbi za strokovni razvoj študenta in mu nudi vso potrebno pomoč,
  • oceni seminarsko/projektno nalogo študenta na praktičnem izobraževanju in izpolni 
    vprašalnik – Poročilo mentorja (obr. VSŠ-P-14-1) in vse skupaj posreduje študentu.

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. 
PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani teksta Več…

3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE 
Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih), seminarske/projektne naloge iz praktičnega izobraževanja in predlog ocene mentorja na praktičnem izobraževanju. Skupno oceno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja na šoli.

Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

1. letnik (14 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M1

 M2

 M3

 M4

1

PRI

4KT

1

INF

3KT

1

OMP ali EKN ali OPF

5KT

1

PRI

2KT

2. letnik - smer POSLOVNA LOGISTIKA (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M14

 M15

 M16

2

PRI

2KT

2

POL

3KT

2

OVE ali UZA

5KT

2

ali TME

3KT

2. letnik - smer BANČNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M6

 M9

 M13

2

PRI

2KT

2

DPO

3KT

2

TBP ali UFT 

6KT

2


2KT

2. letnik - smer ZAVAROVALNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M10

 M11

 M12

 M13

2

PRI

2KT

2

OZV

2KT

2

PZV ali OSZ 

4KT

2

ali ZEK

3KT

2

PRI

2KT

4. CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Usmerjevalni in operativni cilji praktičnega izobraževanja za 1. in 2. letnik, so zapisani v katalogih znanj.

Letnik

Kratica

Število ur

Katalog znanja

1.

PRI 1

400

splošni

2.

PRI 2

400

so razčlenjeni po izbirnih modulih