SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA TELEKOMUNIKACIJ
(ki so v delovnem razmerju)

1. UVOD

Študenti izrednega študija so praviloma zaposleni v DO, kjer se ukvarjajo z: 
      - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem elektronskih komunikacijskih omrežij in naprav,  
      - načrtovanjem, uporabo in vzdrževanjem multimedijskih sistemov, ali  
      - trženjem in prodajo elektronskih komunikacij, storitev in naprav.

Pri tem je pomembno, da ima DO razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu študija posameznega študenta in s tem omogoča študentu povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Znanja, veščine in izkušnje ki si jih je študent z leti dela pridobil, se mu upoštevajo kot opravljeno praktično izobraževanje (400 ur za posamezni letnik), pridobljene kompetence pa mora dokazati z dodatnimi seminarskimi ali projektnimi nalogami – v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa.

2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA
V referat VSŠ mora dostavi IZJAVO delodajalca za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11) in VLOGO za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11-1) in izdelati seminarske ali projektne naloge za 1 in 2 letnik študija (pri posameznih predmetih - tabela spodaj).

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. 
PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani teksta. Več…

3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE
Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene iz seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih). Skupno oceno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja.  

Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz opravljenih obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

Skupno število kreditnih točk: 1. letnik (13KT), 2. letnik (13 KT)

Letnik

Obvezne seminarske naloge

Izbirna semin./projektna naloga

M1

M2

M3

M4

M5

M6*

M7*

M8*

1

PRI priznano

3KT

1

VDO in PDO

4KT

1

GTK ali 
TKO I ali PKS

6KT

2

EKS in EKP

4KT

2KT

2

PRI priznano

MMT ali AVS

7KT

2

PRI priznano

ŠIO ali TNA

7KT

2

PRI priznano

TRS ali PRO

7KT