SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV ŠTUDIJA EKONOMIJE
(ki so v delovnem razmerju)

1. UVOD
Študenti izrednega študija so praviloma zaposleni v gospodarskih družbah, zavodih, državni upravi, v lokalnih skupnostih in podobno, še posebej pa na področjih:  
     - poslovne logistike, 
     - bančnega poslovanja in 
     - zavarovalništva.  

Pri tem je pomembno, da ima DO razvito tisto strokovno področje, ki ustreza smeri oziroma modulu študija posameznega študenta in s tem omogoča študentu povezavo med teoretičnimi vsebinami posameznih predmetov in praktičnim delom v resničnih delovnih razmerah. Znanja, veščine in izkušnje ki si jih je študent z leti dela pridobil, se mu upoštevajo kot opravljeno praktično izobraževanje (400 ur za posamezni letnik), pridobljene kompetence pa mora dokazati z dodatnimi seminarskimi ali projektnimi nalogami – v skladu z izvedbenim kurikulum študijskega programa.

2. OBVEZNOSTI ŠTUDENTA
V referat VSŠ mora dostavi IZJAVO delodajalca za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11) in VLOGO za priznavanje PRI (obr. VSŠ-P-11-1) in izdelati seminarske ali projektne naloge za 1 in 2 letnik študija (pri posameznih predmetih - tabela spodaj).

SEMINARSKA NALOGA je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. 
PROJEKTNA NALOGA je strokovni tekst, v katerem študent opredeli konkreten problem in njegovo projektno obdelavo. Študent izkazuje s projektno nalogo usposobljenost interdisciplinarnega povezovanja različnih področij in teorije s prakso. Kaže pa tudi svoje organizacijske sposobnosti za organiziranje in vodenje projektov.

Seminarska ali projektna naloga morata obsegati najmanj 15 strani teksta. Več…

3. OCENA IZ PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN KREDITNO VREDNOTENJE
Končno oceno praktičnega izobraževanja tvorijo ocene iz seminarskih/projektnih nalog (obveznih in izbirnih pri posameznih predmetih). Skupno oceno določi predavatelj - koordinator praktičnega izobraževanja.  
Skupno število kreditnih točk za PRI 1(prvi letnik) in PRI 2(drugi letnik) je seštevek kreditov iz opravljenih obveznosti (modulov prvega in drugega letnika, kot je razvidno iz tabel).

1. letnik (14 KT)

Letnik

Obvezna 
semin.naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M1

 M2

 M3

 M4

1

PRI priznano

4KT

1

INF

3KT

1

OMP ali EKN ali OPF

5KT

1

PRI priznano

2KT

2. letnik - smer POSLOVNA LOGISTIKA (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem. naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M14

 M15

 M16

2

PRI priznano

2KT

2

POL

3KT

2

OVE ali UZA

5KT

2

TME

3KT

2. letnik - smer BANČNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna 
semin.naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M6

 M9

 M13

2

PRI priznano

2KT

2

DPO

3KT

2

TBP ali UFT 

6KT

22KT

2. letnik - smer ZAVAROVALNIŠTVO (13 KT)

Letnik

Obvezna 
sem.naloga

Izbirna 
seminarska naloga

 M5

 M10

 M11

 M12

 M13

2

PRI priznano

2KT

2

OZV

2KT

2

PZV ali OSZ ali

4KT

2

ZEK

3KT

2

PRI priznano

2KT