SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

Navodila za sem. naloge


OBVEZNE/IZBIRNE SEMINARSKE NALOGE (sestavina praktičnega izobraževanja)

Za priznavanje praktičnega izobraževanja pri posameznem modulu (in vrednotenje KT za PRI), mora študent opraviti še obvezne/izbirne seminarske naloge, ki so določene z izvedbenim kurikulumom za posamezni študijski program. Opravljene seminarske naloge se upoštevajo kot delna ocena pri zaključni oceni iz praktičnega izobraževanja.
Seminarska naloga je samostojna strokovna obdelava tematike, ki si jo študent izbere sam ali v dogovoru z mentorjem. S seminarsko nalogo študent pokaže teoretično in praktično znanje ter sposobnost za uporabo domače in tuje literature. Pri pisanju naloge si študent pomaga s študijem strokovne literature, internih gradiv delovne organizacije, prospektov in člankov na izbrano tematiko in s pomočjo svetovnega spleta. Seminarska naloga mora obsegati najmanj 15 strani in mora biti napisana v skladu z navodili za pisne izdelke.

Splošna navodila za izdelavo pisnih nalog

PREDLOGA za izdelavo seminarskih nalog


TELEKOMUNIKACIJE: študent mora za vsak letnik študija opraviti po tri sem. naloge

Obveznosti za 1. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz VDO in PDO + izbirna iz stroke:
GTK (gradniki telekomunikacij), ali  PKS (prenosni in komutacijski sistemi), ali TKO I (telekom. omrežja I).

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezni sta seminarski nalogi iz EKS in EKP + izbirna iz stroke za:

M6 - MMT(meltimedijske tehnologije), ali AVS (audio/video sistemi)
M7 - ŠIO (širokopasovna omrežja) ali TNA (terminalne naprave)
M8 - PRO (prodaja) ali TRS (trženje storitev)


EKONOMIST: študent mora za vsak letnik študija opraviti po dve seminarski nalogi

Obveznosti za 1. letnik: Obvezna je seminarska naloga iz INF + izbirna iz stroke:
OMP (organizacija in menedžment), ali EKN (ekonomija) ali OPF (osnove poslovnih financ).

Obveznosti za 2. letnik:
Obvezna in izbirna seminarska naloga za posamezne izbirne smeri iz stroke:

BANČNIŠTVO
(obvezna iz DPO (denarno poslovanje)
izbirna iz TBP (temelji bančnega poslovanja) ali UFT(uvod v finančne trge in institucije);

POSLOVNA LOGISTIKA
(obvezna iz POL (poslovna logistika) +zbirna iz OVE (oskrbovalne verige) ali TME (transportni menedžment) ali UZA (upravljanje zalog);

ZAVAROVALNIŠTVO 
(obvezna iz OZV (osnove zavarovalništva) + izbirna iz PZV (premoženjska zavarovanja) ali OSZ (osebna zavarovanja) ali ZEK (zavarovalna ekonomika).

Razpisane teme seminarskih nalog