SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
 
TELEKOMUNIKACIJE
EKONOMIJA
ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 
 

RSS

MUNERA 3


BREZPLAČNI ŠTUDIJ ZA ŠTUDENTE IZREDNEGA ŠTUDIJA, KI SO ZAPOSLENI.
BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE. 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, 
... VEČ

ŠC PET Ljubljana je eden od konzorcijskih partnerjev v projektu MUNERA 3
“Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022”

Cilj projekta je vključiti zaposlene osebe v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.


FINANCIRANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA (TELEKOMUNIKACIJE, EKONOMIST)  
Projekt omogoča brezplačni študij za študente ŠC PET Ljubljana, pod pogojem, da imajo status zaposlenega in izpolnjujejo splošne pogoje za vpis (se vpisujejo prvič). 

Prijav za brezplačni študij (v 1. leto) v študijskem letu 2020/2021 ne sprejemamo.

dodatne informacije: natasa.ipavec@scpet.si


FINANCIRANJE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA (Cisco - CCNA) 
V okviru brezplačnega izobraževanja smo v letu 2019/20 organizirali program usposabljanja za zaposlene z namenom poglabljanja temeljnih znanj in izboljšanju kompetenc na področju IKT in omrežij. (VEČ..). V 2020/21 brezplačnega usposabljanja (Cisco) ne bomo izvajali.
(možnost dodatnega izobraževanja s tega področja)

Za izbrane udeležence je izvajanje izobraževalnih programov brezplačno, pod pogojem, da redno izpolnjujejo obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. 
Če udeleženec ne bo opravil vseh obveznosti in v roku, ki so določeni z aneksom k pogodbi, bo iz projekta MUNERA 3 izključen, izobraževanje pa bo lahko nadaljeval, vendar na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek, bo lahko šola udeležencem izobraževanja(študentom) zaračunavala prispevke, vendar  zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11 - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10356). 

MERILA za izbiro in OBVEZNOSTI                    dodatne informacije: referat VSŠ